Nationellt program

Bakgrund

I början av 2023 håller Finland och hela världen fortfarande på att återhämta sig från coronapandemin, som har haft betydande konsekvenser för unga och barn. År 2022 anföll Ryssland Ukraina och kriget i Europa orsakade en omfattande energikris. I luften finns också hot som gäller klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald och som påverkar framtidsutsikterna. I en tid som denna strävar observatoriet för konst- och kulturfostran efter att främja konstfostran som stöder den samhälleliga stabiliteten samt individernas och samfundens förutsättningar att lösa utmaningar och upprätthålla funktionsförmågan.

I det finländska samhället har konstens och kulturens betydelse för individen och samhället erkänts. Redan under tidigare regeringsprogram har man satsat på kulturens tillgänglighet. I Finlands konst- och kulturpolitik betonas att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta del av konst och kultur. Konst- och kulturfostran stärker individens kreativa färdigheter, kulturkompetens och övergripande välbefinnande. Den har också ett värde i synnerhet som ett livsområde som stärker allmänbildningen och delaktigheten.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland grundades 2017 utifrån ett barnkulturpolitiskt programförslag (UKM 2014). Det är medlem i internationella ENO – European Network of observatories in the Field of Arts and Cultural Education. ENO-nätverket förutsätter att medlemmarna utarbetar ett nationellt program. Programmet för Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland följer ENO-nätverkets regler och UNESCO:s riktlinjer för konst- och kulturfostran. Det första nationella programmet fastställde syftet med observatoriets verksamhet, de centrala målen och åtgärderna för åren 2017–2022. Detta program drar upp riktlinjerna för målen och åtgärderna för den följande femårsperioden (2023–2027). Som stöd för verkställandet av det nationella programmet utarbetas årligen en verksamhetsplan där observatoriets uppgifter och arbetsfördelning fastställs.

Mål

Målet för Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland är att stärka den jämlika tillgängligheten till och genomslagskraften hos konst- och kulturfostran samt att förbättra den samhälleliga ställningen hos branschen och dess forskning. Observatoriet främjar sambandet mellan forskning och praxis inom konstfostran samt förankringen av forskningsdata i beslutsfattandet.

Under programperioden 2023–2027 fortsätter man att stärka verksamhetsförutsättningarna för konst- och kulturfostran och påverka beslutsfattandet utifrån forskningsdata. Tillgängligheten hos konst- och kulturfostran för alla ålders- och målgrupper stöds. Medvetenheten om den sektorsövergripande genomslagskraften hos konst- och kulturfostran och dess forskning stärks.

Målet för programperioden är särskilt att stärka forskningen inom konstfostran som vetenskapsområde samt att påverka resursfördelningen för forskning inom konst- och kulturfostran. Målet är att möjliggöra samarbete mellan forskningsenheterna och fältet och att även kunna bedriva långvarig, omfattande forskning och samarbete som fokuserar på att utveckla branschen. 

Under programperioden riktas uppmärksamheten särskilt på betydelsen av konst- och kulturfostran under samhälleliga kriser och utmaningar. Målet är att lyfta fram att de resurser som satsats på konst- och kulturfostran och en systematisk utveckling av branschen stärker vår nationella resiliens. Det är centralt att identifiera metoderna och möjligheterna för krismedveten konst- och kulturfostran och kommunicera om dem. I målet ingår också en allt starkare betoning av hållbar utveckling, ekosocial bildning samt demokrati- och fredsfostran i konst- och kulturfostrans innehåll och metoder. Konst- och kulturfostrans möjligheter att stöda integrationen av barn och unga som kommer från andra länder är ett konkret verksamhetsområde där konstfostran, krismedvetenhet och fredsfostran förenas.

Ett annat centralt verksamhetsmål under denna verksamhetsperiod är att påverka grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, som kommer att förnyas under denna regeringsperiod. Konstfostrans ställning ska stärkas i den grundläggande utbildningens läroplan.

Under programperioden följer man upp utvecklingen av gymnasiediplomen och deltar i diskussionen om detta. Observatoriet strävar efter att stärka den omfattande användningen och utvecklingen av gymnasiediplomen samt erkännandet av deras betydelse i vidareutbildningen. Observatoriet främjar för sin del att planerna för kulturfostran i fortsättningen ska vara en förpliktande del av läroplanerna, så att alla finländska barn och unga ska få ta del av konst- och kulturinnehåll. Målet är att jämna ut kvalitetsskillnaderna mellan planerna för kulturfostran och deras genomförande.

Observatoriet uppmuntrar alla välfärdsområden i vårt land att i sina strategiska planer och styrdokument inkludera regionala mål och åtgärder för kulturell välfärd. Målet med planen är att göra det möjligt för invånarna i välfärdsområdet och de patienter som får vård att delta i kultur- och konsttjänster samt att producera förebyggande välbefinnande och hög livskvalitet med hjälp av konst- och kulturfostran.

 

Metoder och åtgärder

 

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland främjar sina mål:  

a.     genom att samla in och dela information om praxis, forskning och verksamhetspolitik inom konst- och kulturfostran i Finland

b.    genom att stärka kopplingen mellan forskningen och fältet för fostran och utbildning

c.     genom att stödja samarbetet mellan aktörerna inom konst- och kulturfostran samt verksamhetsförutsättningarna inom branschen

d.    genom att främja internationellt samarbete inom branschen

e.  genom att påverka resurserna och förutsättningarna för forskning inom konst- och kulturfostran

 

Centrala åtgärder för programperioden 2023–2027

Sammanställa och dela information

 • Fortsatt sammanställning och lagring av forskningsdata om konst- och kulturfostran i portalen lastenkulttuuri.fi 
 • Forskningsdata delas med olika aktörer vid seminarier som ordnas som ett samarbete 
 • Forskningsbaserade informationspaket och annat material utvecklas 
 • Nationella förslag till åtgärder för forskningen inom branschen utarbetas och kommuniceras

 

Stärka samarbetet mellan forskningen, utbildningen och aktörerna på fältet

 • Kartläggning av och kommunikation om forskningsbehov som observerats inom konst- och kulturfostran
 • Utveckling av förutsättningarna för forskning inom branschen 
 • Identifiering av möjligheterna inom den befintliga verksamheten och utnyttjande av dessa ur forskningens perspektiv 
 • Utveckling och förankring av nya verksamhetssätt och metoder
 • Ordnande av ett nationellt samarbetsevenemang minst en gång om året 

 

Stödjande av verksamhetsförutsättningarna för konst- och kulturfostran

 • Utarbetande och publicering av ställningstaganden och yttranden
 • Etablering och utvidgning av kanaler för påverkan 
 • Identifiering av och stöd för kvaliteten hos den finländska konstfostrans verksamhet och system
 • Deltagande i den internationella värdedebatten om konst- och kulturfostran och tillämpning av denna i praktiken 
 • Påverka innehållet i UNESCO:s nya färdplan ”Roadmap for Arts and Cultural Education” och förankra den hos olika aktörer i Finland 
 • Sammanställning och spridning av läromaterial för konstfostran

 

Främjande av internationellt samarbete

 • Stärkande av långsiktigt internationellt samarbete och nätverk
 • Upprätthållande av internationella ENO-kontakter samt beredning av samarbete och deltagande 
 • Öka kännedomen om finländsk konstfostran vid internationella evenemang och inom publikationsverksamheten 

 

Bilaga: Verksamhetsprinciper för Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland   

 

Verksamheten styrs av ett nationellt program för 2023–2027 som utarbetats tillsammans med och godkänts av ENO-nätverket.

Organisering av verksamheten

Aktörer

Finlands observatorium utgörs av Konstuniversitetets CERADA-center (nedan CERADA) och Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf (nedan Förbundet). Undervisnings- och kulturministeriet (nedan UKM) stöder observatoriets verksamhet.

I det nationella utvecklingsarbetet ingår man partnerskap och samarbetar med centrala aktörer inom branschen. I början av denna programperiod har partnerskap ingåtts med Förbundet för grundläggande konstundervisning, Medborgarinstitutens förbund, Utbildningsstyrelsen, institutionen för konst och media vid Aalto-universitetet, konstfakulteten vid Lapplands universitet och Haukkala-stiftelsen.

 

CERADA och Förbundet tillsammans

 • utarbetar utifrån diskussioner följande års verksamhetsplan före utgången av november innevarande år.
 • i verksamhetsplanen fastställs åtgärder och ansvarsområden för året i fråga
 • sammankallar och förbereder de träffar och möten som fastställts i verksamhetsplanen
 • tar initiativ till att lyfta fram spetsar i anslutning till påverkan och deltar i beredningen av utlåtanden och ställningstaganden
 • publicerar gemensamt utarbetade ställningstaganden och utlåtanden
 • producerar information om befintlig forskning och forskning som inleds, och stärker deras kopplingar till den befintliga verksamheten inom kultur- och konstfostran 
 • bjuder in specialsakkunniga att delta i diskussionen
 • deltar i förberedelserna för träffar och möten
 • producerar information om verksamheten inom kultur- och konstfostran, fenomen och forskningsbehov som kan intressera forskningsfältet
 • ansvarar för den internationella kontakten med ENO-nätverket

 

CERADA ansvarar för:

 • insamling av forskningsdata enligt verksamhetsplanen
 • kontakten med olika universitetsaktörer

 

Förbundet för barnkulturcenter ansvarar för:

 • sammanställning av information i samarbete med CERADA samt publicering och distribution av information på webbplatsen lastenkulttuuri.fi
 • upprätthållandet av observatoriets kommunikationshelhet i enlighet med en separat kommunikationsplan
 • kontakten med aktörer inom konst- och kulturfostran i hemlandet och utomlands

 

UKM ansvarar för

 •  den kulturpolitiska sakkunskapen och ministeriets produktion av aktuell information för samarbetet

 

Partnerna

 • producerar utgående från sin egen sakkunskap viktig information och utvecklingsteman för det gemensamma arbetet
 • deltar i den gemensamma diskussionen och mötena samt i förberedelserna inför mötena
 • tar initiativ till att lyfta fram spetsar i anslutning till påverkan och deltar i beredningen av utlåtanden och ställningstaganden

Tillsammans genomför aktörerna verksamhetsplanen på årsnivå.