Tanssijoita luonnossa. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Om oss:

Allmänt

 

I syfte att gynna konst- och kulturundervisningens tillgänglighet och genomslagskraft grundades i fjol ett observatorium för konst- och kulturfostran. Ett delsyfte är att förbättra branschens samhälleliga ställning och uppskattning. I första hand omfattar observatoriet konst- och kulturfostran för barn och ungdomar. I andra hand ligger fokus på livslångt lärande och främjande av konst- och kulturfostran som omfattar varierande ålders- och målgrupper.

Observatoriet samlar in, analyserar, tolkar och sprider information om praxis inom konst- och kulturfostran i Finland. I blickpunkten ligger också olika slags verksamhetsinriktningar inom området. Observatoriet stärker branschens kunskapsbasis, sambandet mellan forskningen och det praktiska arbetet liksom samarbetet på europeisk nivå. Det europeiska nätverket ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) är paraplyorganisationen inom branschen och observatoriet utgör en del av det. Medlemskapet gör det möjligt att jämföra praxis och forskningsresultat inom finländsk konstfostran med motsvarande sektorer i andra europeiska länder. Det här framhäver branschens synlighet på ett internationellt plan.

Samarbetsparterna är Konstuniversitetets CERADA-center (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts), Förbundet för barnkulturcenter i Finland r.f. och ett antal samarbetsparter, av vilka de mest framträdande är Aalto-universitetet Högskulan för konst, design och arkitektur, Lapplands universitet Fakulteten för konst, Haukkala-stiftelsen, Förbundet för grundläggande konstundervisning r.f., Medborgarinstitutens förbund och Utbildningsstyrelsen. Undervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten. Den utgår från UNESCOs konst- och kulturfostran samt principerna för nätverket ENO.

 

Nationellt program 2018–2022

 

Det nationella programmet för observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland 2018–2022 grundar sig på konstens och kulturens betydelse för individen och samhället, som identifierats och erkänts i det finländska samhället. Satsningen på kulturens tillgänglighet har pågått redan i flera regeringsprogram. I Finlands konst- och kulturpolitik betonas målet att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta del av konst och kultur. Konst- och kulturfostran stärker individens kreativa färdigheter, kulturkompetens och välbefinnande.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland är medlem i internationella ENO – European Network of observatories in the Field of Arts and Cultural Education. ENO-nätverket förutsätter att medlemmarna utarbetar ett nationellt program. I det nationella programmet dras riktlinjer upp för syftet med Finlands observatorium samt de centrala målen och åtgärderna för 2018–2022.

Ladda ner det nationella programmet för observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland 2018–2022 (på finska).

Partner

 

Konstuniversitetets forskningscenter CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts)

Forskningscentret CERADA är förvaltare av observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland, den ena av två ägare och stiftande medlem.

CERADA:s verksamhet fokuserar på forskning om konstfostran och forskningsbaserad utveckling av högre utbildning i konstbranschen. Forskningen svarar på utvecklingsbehoven inom konstfostran och undervisningen i den högre utbildningen i konstbranschen samt på konstnärernas och konstlärarnas yrkesmässiga utvecklingsbehov.

I observatoriet representeras forskningscentret av professor Eeva Anttila och universitetsforskare Tuulikki Laes.

 

Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf

Förbundet för barnkulturcenter i Finland är en av observatoriets två ägare och stiftande medlem. Förbundet främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt verksamma barn- och ungdomskulturcenter samt stärker kompetensen i barnkulturbranschen och gör den mera känd på riksnivå. Förbundet ordnar årligen ett riksomfattande forum för barnkultur och skapar möjligheter för aktörer inom barnkulturen att bilda nätverk.

I observatoriets verksamhet representeras förbundet av Aleksi Valta, förbundets verksamhetsledare, och Minna Haveri, styrelsemedlem i förbundet och barnkulturchef vid kulturcentret ARX.

 

Institutionen för konst vid Aalto-universitetet

Institutionen för konst vid Aalto-universitetet är känd för sin högklassiga konstnärliga och konstfostrande verksamhet samt för sin forskning. Institutionen har tre utbildningsprogram som förestås av ledande forskare och yrkespersoner på sina områden. Programmen har tonvikt på konstfostran, nordisk visuell kommunikation, visuella kulturer och samtidskonst. Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkespersoner för arbete inom konstfostran, kuratering, visuell kultur och samtidskonst.

I observatoriets verksamhet representeras institutionen för konst vid Aalto-universitetet av professor Anniina Suominen.

 

Konstfakulteten vid Lapplands universitet

Dialogen mellan vetenskap och konst är en aktiv del av studierna, forskningen och konsten vid konstfakulteten vid Lapplands universitet samt i samarbetet med olika aktörer i samhället. Sambandet mellan vetenskap och konst stärks också av fakultetens exceptionella position som en del av det sektorsövergripande vetenskapsuniversitetet.

Fakulteten utför internationellt banbrytande arbete inom miljö-, samfunds- och vinterkonst samt skapar nya och innovativa metoder för servicedesign och konstfostran. Genom mångsidiga internationella nätverk skapar fakulteten en bro till kulturen, konsten och konstutbildningen i Europas nordliga regioner.

I observatoriets verksamhet representeras konstfakulteten vid Lapplands universitet av professor Mirja Hiltunen och biträdande professor Maria Huhmarniemi.

 

Haukkala-stiftelsen

Haukkala-stiftelsen har som syfte att främja barns och ungas psykiska hälsa genom att stöda forskning, utbildning, förebyggande, vård och rehabilitering när det gäller psykiatriska och psykisk-sociala störningar och marginalisering. Dessutom stöder stiftelsen utvecklings- och publikationsverksamhet i samarbete med andra aktörer i branschen nationellt och internationellt.

I observatoriets verksamhet representeras Haukkala-stiftelsen av stiftelsens ordförande, professor emeritus Lea Pulkkinen.

 

Förbundet för grundläggande konstundervisning

Förbundet för grundläggande konstundervisning fungerar som en förbindelselänk för sina medlemsorganisationer och främjar den samhälleliga uppskattningen av och ställningen för den grundläggande konstundervisningen. Tonvikten i förbundets verksamhet ligger på att främja samarbetet mellan olika konstformer och på jämställdheten i konstfostran.

Förbundet deltar i diskussionen om grundläggande konstundervisning och strävar efter att påverka lösningarna som rör branschen och finansieringen av den. Förbundet tar ställning till aktuella utbildnings- och kulturpolitiska frågor och deltar som sakkunnig i nätverkens verksamhet.

I observatoriets verksamhet representeras förbundet av förbundets verksamhetsledare Viivi Seirala och verksamhetsledaren för Föreningen för ordkonstundervisning i Finland Ninni Pehkonen.

 

Medborgarinstitutens förbund

Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MIF rf är en intressebevakningsorganisation som grundades 1919. MiF fungerar som intressebevakare och påverkare för medborgar- och arbetarinstituten samt det fria bildningsarbetet.

I observatoriets verksamhet representeras förbundet av förbundets verksamhetsledare Jaana Nuottanen.

 

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar observatoriets verksamhet

Experter